Проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза”

Проектът има за цел да подобри отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на национално ниво.

Проектът има за цел да подобри отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на национално ниво.

Подцели:

1. Създаване на национален механизъм за гражданско наблюдение на съдебната система - системно гражданско наблюдение и отчитане на прозрачност, отчетност и етика в съдебната система и силна гражданска ангажираност в реформата в съдебната система.
2. Укрепване капацитет на Мрежата за гражданско наблюдение на съда - активно ангажирана гражданска мрежа, което ще гарантира устойчивостта и ефективността на гражданското участие в процеса на отчетност на съдебната система.
3. Позициониране на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда, като ключов актьор в съдебната реформа.

Ще се наблюдават ключови области от съдебната дейност от значение за съдебната реформа на местно ниво в различни съдилища в Южна България на районно и окръжно ниво.

1. Етично поведение и конфликт на интереси - ЗПУКИ и КЕПБМ:
2. Отчетност, публичност и прозрачност - интернет-страници; визуализация; електронни услуги-електронно правосъдие; съдебни такси (договори, начин на плащане, комисиионни, посредници);
3. Случайното разпределение на постъпилите съдебни дела и публикуване на съдебните актове на електронните страници на съдилищата;
4. Правосъдие за деца /Младежко и детско правосъдие - ЗЗДт, СК, ЗЗДН, ЗБППМН.

Наблюдението се извършва от специално обучен за целите на проучването екип, който събира данните от мониторинга с помощта на стандартни карти за оценка, съставени за нуждите на проекта и спецификите на съдебните процеси. Използва се смесена методика, която включва лично наблюдение с присъствие в съдебната зала, събиране на факти с помощта на разговори с граждани или извличане на информация от публикации в медиите.
Обект на гражданско наблюдение са: 24 съдилища на районно и окръжно ниво в Южна България, разделени в четири групи по 6 (4 районни и 2 окръжни). Те са групирани условно в три групи според степента на годишна натовареност (брой решени съдебни дела:брой съдии) - малки, средни и големи.
Използва се утвърдена Система за гражданско наблюдение на съда - методология с местни екипи от доброволци-наблюдатели, доброволци-експерти и координатор. Попълват се стандартизирани карти от гражданското наблюдение, които след това се обработват и консултират с местни експерти. Констатациите са основа за написване на аналитични доклади с изводи и препоръки. Накрая се издава обобщен Доклад за напредъка на съда с предложения и препоръки за подобряване на съдебната дейност, политики и процедури.
В рамките на проекта ще анализираме интернет-страниците на 24 съдилища и ще изготвим документ с обективно представяне на фактите и сравнения. Ние ще изследваме практиките в съдилищата в стремежа им да направят дейността на институцията публична и прозрачна, да увеличат степента на информираност на гражданите.

ДЕЙНОСТИ
Подготовка и актуализиране на картите за гражданско наблюдение. Тренинги за гражданско наблюдение със 100 участника. Гражданско наблюдение по избрани четири теми. Аналитични доклади и отчети от гражданско наблюдение. Отпечатване на четири междинни аналитични доклада в бюлетин „Граждански наблюдател". Междинен доклад за напредъка на съда. Доклад за напредъка на съда. Kръгли маси, обществени срещи, пресконференции, брифинги. Национални конференции за гражданско участие в съдебната реформа. Анализ на българските и европейските съдебни практики. Развитие и актуализиране на интернет-страницата на мрежата.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
• 48 доброволци-граждански наблюдатели 48 доброволци-експерти са избрани и обучени;
• Изготвени са 96 месечни доклада за гражданско наблюдение на 24 съдилища в 24 различни градове;
• Изготвени са 24 аналитични доклада с изводи и препоръки за наблюдение на всеки един съд;
• Изготвени са 4 междинни аналитични доклада от резултатите на 4 групи наблюдавани съдилища;
• Изготвен един Доклад за напредъка на съда в Южна България с изводи и препоръки;
• Изготвен един междинен доклад за наблюдението на 8 съдилища в средата на 2012г., издаден в бюлетин Граждански наблюдател;
• Изготвени са 3 становища, анализи и предложения по важни теми;
• Проведени са над 50 срещи с обществеността в 25 града и над 48 срещи с представители на съдебната власт;
• Проведени 2 национални конференции за представяне на резултатите от гражданското наблюдение в град София;
• Над 60 публикации в медиите.
• Привлечени са нови 24 членове на Националната мрежа и в резултат общия брой на членовете става над 70 на територията на цяла България.

 

Предстоящи събития

 

 

Анкета