Добри практики

БългарияФункциониране на съдебната система, натовареност с дела и преглед на разходите (2008 - 2014 г.)

Доклад за значението на районните прокуратури в структурата на съдебната система и критериите за промяна в териториалната структура на районните прокуратури

Доклад за извършена проверка в СГС относно спазване принципа на случайния подбор при разпределение на делата

ВАС потвърди първия установен случай на конфликт на интереси в съдебната система (РС - Дряново)

Доклад за дейността на Районен съд - Сливен през 2013 година

Инициатива за публичност на Инспектората към ВСС

Добри практики в резултат от гражданско наблюдение - Трета национална конференция "Правосъдие близо до хората"

Определяне на съдебни заседатели по реда на чл.72 ал.2 ЗСВ

Поздравяваме Районен съд - Хасково

Добри практики в резултат от гражданско наблюдение върху приложение на УБДХ

Добри практики от гражданското наблюдение на Окръжен съд - Разград

Приложение на закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в системата на съдебната власт през 2013г.

Поздравяваме Окръжен съд - Хасково, Районен съд - Благоевград, Районен съд - Асеновград и Районен съд - Велинград

Поздравяваме Окръжен съд - Благоевград и Районен съд - Варна

Гражданско наблюдение на Районни и Окръжни съдилища в южна България - резултати, изводи и препоръки

Фигурата на съдебния заседател в съвременното правораздаване

Механизми и гаранции за обективност, прозрачност и защита на случайният избор при разпределение на делата

Предимства на АСУД при разпределение на съдебни дела

Граждански наблюдател - представяне

Споразумение за сътрудничество с цел подобряване достъпа до правосъдие на гражданите.

Гражданско наблюдение. Международно правна уредба в областта на детското правосъдие. Национално законодателство.

Технически доклад придружаващ Доклада на ЕК относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

Доклад на ЕК относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

Доклад за проведен функционален анализ на структурата, процедурите и организацията на Прокуратурата на Република България 2007г. - 2012г.

Анализ на декларациите по ЗПУКИ на съдиите, работещи в наблюдаваните съдилища

Изследване на интернет-страниците на наблюдавани съдилища

Съдебна система в Германия

Атестиране в съдебната система: принципи, практики и перспективи в девет европейски държави

Европейска мрежа на съдебните съвети

Сравнителен преглед на най-добри практики при оценяването, кариерното развитие и повишаването на съдии в пет държави-членки на Европейския съюз

Препоръка CM/Rec(2010)12 на Комитета на министрите към държавите-членки относно съдиите: независимост, ефективност и отговорности

Доклад за извършена проверка по сигнали и публикации в пресата относно твърдения за евентуални нарушения и съмнения за конфликт на интереси в дейността на Административния ръководител на Окръжен съд - Благоевград Красимир Аршинков

Предстоящи събития

 

 

Анкета