Гражданско наблюдение в България

Новият за България метод е заимстван от дългогодишния успешен опит на американските неправителствени организации "Адвокати за човешки права от Минесота" и "Наблюдател". Инициативата е стартирала преди 25 години в щата Минесота и сега се реализира в почти всички щати в САЩ.

В началото гражданско наблюдение над съдилищата е съсредоточено върху проблема с насилието над жените, съдебната практика по този обществен проблем и липсата на статистика колко и какви дела от този тип достигат до съдебната зала и как "се движат" в съдебната система. По-късно гражданското наблюдение се насочва и към приложението на други закони, съдебните процедури и функционирането на съда като цяло.

Институт "Отворено Общество" - София подкрепя осъществяването на гражданско наблюдение в съдилищата по дела, свързани с насилието над жени от 2004 г., когато все още няма прието специално законодателство, което да урежда тази тема.
Тази инициатива започна като пилотен проект "Гражданският мониторинг и статистика на дела, свързани с домашното насилие като инструменти за промяна", реализиран през 2002 - 2003 година във Варненски Районен и Варненски Окръжен съд.

През 2004 г. проектът се разшири географски и обхвана съдилищата в Бургас, Разград и София. За неговото осъществяване Институт "Отворено Общество" финансира четири организации: асоциация "Деметра", сдружение "Младежки алианс - Варна", "Център на НПО в Разград" и фондация "Български център за джендър изследвания", които провеждат гражданско наблюдение над съдилищата в градовете Бургас, Варна, Разград и София.

В края на 2005 г. и четирите финансирани организации отчитат нарастващ интерес и добро сътрудничество с всички съдилища и продължават доброволното наблюдение над тези видове дела, въпреки прекратеното от Институт "Отворено общество" - България финансиране. Проведените разговори и интервюта ясно показват промяната в отношението на съдиите към проблема "домашно насилие".
По-специално, като постигнати резултати се отчита засилената роля на съда като ключова фигура в процеса, увеличава се неговата активност при изясняване обстоятелствата по делото, съдът все по-често се ползва от даденото му от закона право да указва на страните правата или да ги напътства в процеса.
През 2006 година неправителствените организации започната да използват тази методология, за да продължат наблюденията си над дела по новоприетия тогава Закон за борба с домашното насилие.

Разработване на карти за гражданско наблюдение

Гражданските наблюдатели със съдействието на Институт "Отворено общество" - София подготвиха два вида карти за наблюдение. С едната се наблюдават дела, свързани с Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, а другата със Семейния кодекс и Гражданско-процесуалният кодекс.

Легитимиране на гражданските наблюдатели
Гражданските наблюдатели бяха избрани с конкурс. С разрешението на председателите на съдилищата, в които се извърши наблюдението, те имат улеснен достъп до съдебни документи и дела и присъстват в съдебните зали. Тяхното присъствие се отбелязва са наличието на червена папка, която ги отличава от страните по делото и останалите граждани.

Обучение на гражданските наблюдатели
Гражданските наблюдатели са запознати с методите, целите и задачите на съдебния мониторинг, със законовите разпоредби, регулиращи отношенията, възникнали в ситуации на насилие над жени, с различните видове престъпления, дела и правни процедури, с процеса на придвижване на делата в съда, как да работят с документацията, кога и как могат да я ползват.

Срещи на наблюдателите с председателите и съдиите
По време на реализирането на проекта се организираха 10 срещи на гражданските наблюдатели с председателите и съдиите от съдилищата във Варна, Бургас, Разград и София. Тези срещи допринесоха за подобряване на партньорството между съдилищата от една страна и неправителствените организации и наблюдателите от друга. По време на тези срещи се планираха дейностите по проекта, изготвяха се графиците на предстоящите за разглеждане дела и се обсъждаше необходимостта от съдействие от страна на съдиите и съдебните служители при извършването на гражданското наблюдение, за разпространяване на информационни материали, свързани с реализирането на проекта и др.

Защо се извършва наблюдение в съдилищата
Гражданското наблюдение е модел за осъществяване на граждански контрол върху дейността и работата на съдилищата. Това е необходима гаранция за прозрачност и отчетност на съдебната система. Гражданското наблюдение цели да засили нейната отговорност пред обществото и да подобри администрирането на законността като увеличи гражданското присъствие в съдебните зали и констатира проблеми и предложи практически решения за тях.

Въвеждането на модела в България откликва и на опитите на много съдилища да въведат политика на прозрачност в работата си и да се отварят към обществото. Една от целите при прилагане на модела е постигане на по-добро разбиране работата на магистратите от страна на гражданите, което от своя страна води до повишаване на обществената осведоменост и доверие.

Моделът спомага да се отрази по-пълно и обективно дейността на съда по дела от публичен интерес в условията на динамично променящата се законова рамка, което се постигна чрез взаимодействие между гражданското общество в лицето на неправителствените организации и съдебната система в лицето на съдилищата. Сътрудничеството между неправителствения сектор и съдилищата позволява на гражданите да научат много повече за естеството и качеството на съдебната намеса при решаване на важни за обществото проблеми какъвто е например проблема за насилието в семейството.

Предстоящи събития

 

 

Анкета