Учредителен протокол

Днес, 24 октомври 2008г. в град Разград, се учредява гражданска коалиция „Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България" от неправителствени организации от цялата страна за сътрудничество и постигане на целите на коалицията чрез обмен на информация, опит, добри практики и идеи.

В учредителното събрание участваха - Приложение 1

Дневен ред на учредителното събрание:
1. Цел и мандат на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда;
2. Изработване на правила на взаимодействие между членовете на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда;
3. Планиране на дейността на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда;
4. Координация между членовете на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда;
5. Членство

Бяха взети следните решения:

По точка Първа от дневния ред:
• Целта на мрежата е да развива и поддържа високи професионални стандарти в сферата на гражданското наблюдение на съда в България.
• Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда се създава за неопределен срок.

По точка Втора от дневния ред:
• Приема Правила за работа на Мрежата;
• Гражданските организации в коалицията сътрудничат помежду чрез обмен на информация, опит, добри практики, проекти и идеи;
• Организациите в коалицията могат да се сдружават за изпълнението на общи проекти и програми, условията на които се договарят допълнително;
• Всички участници в коалицията са равнопоставени, запазват своята независимост и автономност на организациите.

По точка Трета от дневния ред:
• Организациите да потърсят финансиращи програми и други възможности за реализиране на съвместни проекти;
• Организиране на регулярни срещи на членовете на коалицията;
• Създаване и развитие на интернет-страница на Националната коалиция;

По точка Четвърта от дневния ред:
• Координацията на Националната НПО мрежа се осъществява от Секретариата - Център на НПО в Разград;
• Средства за комуникация: телефон; факс; електронна поща; поща; интернет-страница с форум;

По точка Пета от дневния ред:
• В коалицията могат да членуват граждански организации от цялата страна, които споделят идеите за гражданско наблюдение на съда.
• Всяка организация подава заявление, към което прилага:
- устав на организацията;
- актуално състояние;
- решение на управляващ орган за присъединяване към коалицията, съгласно устава.
• Всяка организация-член на Националната НПО мрежа може да прекрати членството си по всяко време. Това става чрез молба или документ, изразяващ волеизявлението си за прекратяване, до водещата организация в коалицията.

 

 Приложение 1

 

Списък на учредителите
на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт

1. Център на НПО в Разград - Стоянка Неделчева Йорданова
2. Женско сдружение „Екатерина Каравелова" - гр. Силистра - Христина Георгиева
3. Сдружение „Свят за всички" - гр. Силистра - Ирена Маринова
4. Сдружение „Търговищко дружество за психично здраве" - гр. Търговище - Айлян Мустафова Ферадова
5. Сдружение „Душевно равновесие" - Фатме Кадриева Юсуфова
6. Клуб НСО - Търговище - Недялка Любенова Тасева
7. Сдружение Център „Отворена врата" Плевен - Биляна Бисерова Ралчева
8. Съюз на инвалидите в България " - гр. Плевен - Иванчо Цветков Атанасов
9. Сдружение Плевенски обществен фонд - "Читалища" - гр. Плевен - Веселина Кирилова Неделчева
10. НЧ "Светлина " - гр. Червен Бряг - Петя Кирчева Дановска
11. НЧ "Напредък 1871 " - гр. Никопол - Айдън Шекиров Касабов
12. Фонд ИГА - гр. Пазарджик - Юлиана Стефанова
13. Регионална занаятчийска камара - гр. Пазарджик - Гергана Павлова
14. Сдружение „Възраждане" - с. Калугерово - Сергей Валчев
15. Женско дружество „Мариола Доспевска" - гр. Пазарджик - Мария Б. Николова
16. Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество" - Йорданка Делкова

 

Предстоящи събития

 

 

Анкета