Правила на Мрежата

I. Правилата уреждат правата, задълженията, условията за взаимодействие и сътрудничество на членовете на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България (по долу Мрежата) с цел ефективна работа и максимална прозрачност.

II. Цел на мрежата:

1. Целта на мрежата е да развива и поддържа високи професионални стандарти в сферата на гражданското наблюдение на съда в България.

III. Принципи на работа

1. Всички участници в Мрежата са равнопоставени, запазват своята независимост и автономност на организациите.
2. Всички членове на мрежата имат еднакви права и отговорности при вземане на решения;
3. Всички членове на мрежата са самостоятелни в своята работа, включително при набиране на средства и тяхното разходване и отчитане;
4. Всички членове на мрежата се стремят да поддържат високи професионални стандарти в своята работа като цяло и най-вече в частта на гражданско наблюдение на съда;
5. Организациите, членове на Мрежата, могат да се сдружават за изпълнението на общи проекти и програми, условията, на които се договорят допълнително.
6. Гражданските организации в Мрежата сътрудничат помежду си чрез съвместни дейности, обмен на информация, опит, добри практики, проекти и идеи;

IV. Структура

1. Националната НПО мрежа се състои от:

a. Общо събрание
b. Секретариат

2. Върховен орган на Мрежата е Общото събрание, в което участват всички членове.
3. Общото събрание:

a. Взема решение за промяна и допълване целите на Мрежата;
b. Взема решения за включване на нови членове или изключване на стари;
c. Избира Секретариат;
d. Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от всички членове. Ако не се съберат достатъчно хора за кворум, събранието се провежда един час по-късно на същото място при същия дневен ред при условията на падащ кворум.
e. Организациите-членове на Общото събрание са представени от упълномощени лица.
f. Решенията могат да се вземат и без физическо присъствие на всички членове - с наличието на потвърждаващи гласуването доказателства (например гласуване по електронна поща от оторизиран представител на организацията или по телефон пред най-малко двама души);
g. Решение за становище или позиция по даден въпрос, тема или случаи могат да се вземат от 4 НПО, членове на Mрежата, без да е необходимо провеждането на Общо Събрание
h. Общото събрание приема годишeн План за действие на Мрежата;
i. Общото събрание се свиква от Секретариата, за да се приеме План за действие;
j. Общо събрание може да бъде свикано в 15 дневен срок от 1/3 от членовете на Общото събрание.
k. Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.

4. Секретариат - една организация, член на Мрежата, изпълнява дейностите по административна координация на дейностите и представителството за срок от една година.
5. Секретариатът:

a. Поддържа интернет-страница на Националната НПО мрежа;
b. Има задължението да инициира Общо събрание;
c. Администрира общи за цялата Мрежа дейности - при договорен в Плана за действие мандат.
d. Координира изпълнението на определени дейности, както са заложени в Плана за действие.
e. Изготвя, актуализира, информира НПО мрежата с информация за извършени дейности.

V. Сътрудничество с медии, държавни институции и структури от чужбина:

1. Всяка организация-член на Мрежата е свободна да избира конкретни поводи и начини за сътрудничество с медии, придържайки се към Правилника на мрежата и към Насоките за работа с медиите;
2. Право да сключва споразумения от името на Мрежата има само Секретариата, с одобрението на Общото събрание.

VI. Процедура за планиране, изпълнение, оценка и отчитане на резултатите:

1. Годишните планове за работа на Мрежата се приемат от общо събрание - гласуване чрез оторизиран представител на всяка организация член.
2. Неразделна част от годишните планове е Секретариата за всяка дейност и очакван резултат.
3. Секретариата отчита своята работа за всяка дейност на Мрежата пред Общото събрание.

VII. Членство в Коалицията:

1. В Мрежата могат да членуват граждански организации от цялата страна, които споделят идеите за гражданско наблюдение на съда.
2. Всяка организация, желаеща да се присъедини към Мрежата, подава заявление, към което прилага: устав на организацията, актуално състояние, решение на управляващия орган.
3. Всяка организация - член на Мрежата, може да прекрати членството си по всяко време. Това става чрез молба или документ, изразяващ волеизявлението за прекратяване на членството към Мрежата, подадена от управляващия орган на организацията, до Секретариата на Мрежата.

VIII. Настоящите правила за работа са приети от Общото събрание на Мрежата.

IX. Правилата могат да бъдат изменяни от Общото събрание, след направено предложение и обсъждане.

 

Предстоящи събития

 

 

Анкета