Народно читалище "ЛИК 1959"

Народно читалище "ЛИК 1959"
www.likpleven.org

Читалището е гражданска, самоуправляваща се, неполитическа организация, регистрирана по Закона за народните читалища и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Основни цели на организацията са:

  • подпомагане на широки групи от местната общност, чрез образователни, културни и социални дейности;
  • утвърждаване на гражданското общество, като източник на социален капитал, насърчаване участието на местната общност в демократичните процеси.

Читалищната организация работи с необходимия ресурс - материален и човешки, който гарантира максимална ефективност на дейността.

Читалище ЛИК осъществява дейността си в тясно партньорство с Местни и Национални Власти, Институции, частен и нестопански сектор, масмедии, Европейски и Американски донорски програми и фондове.

Към днешна дата работата на читалище "ЛИК" е подчинена на идеята и намирането на практически решения за изграждане на работни партньорски мрежи и коалиции на по-широк географски признак, за реализация на съвместни инициативи в областта на културните, социални и политики за гражданско участие.

 

Предстоящи събития

 

 

Анкета