Ще провери ли ВСС как се разпределят делата във Върховния административен съд

2015-01-08

Уволненият член на Висшия съдебен съвет Камен Ситнилски е сезирал през декември Висшия съдебен съвет с искане да бъде извършена проверка как е било разпределено делото му на последната инстанция - Петчленния състав, във Върховния административен съд /ВАС/.

Сигналът би могъл да послужи на ВСС да се заинтересува как се прилага законовото задължение за случайно разпределение на делата и във върховната съдебна инстанция за контрол над актовете на властта. Още повече че във ВАС този принцип, залегнал в Закона за съдебната власт, е модифициран в сложна и трудно проследима плетеница от действия по формиране на съставите въз основа на заповеди на председателя Георги Колев, с което се е отдалечил /принципът/ от проблемите на софтуера.

Казано иначе: дори да се създаде напълно защитен софтуер за случайно разпределение, какъвто се очаква в близко бъдеще, след като бяха изкарани на светло нарушенията в случайното разпределение в Софийсикя градски съд, гаранции за безпристрастно разпределение на делата във ВАС пак няма да има, ако се запази сегашната практика на председателя .

Едва днес "Дневник" успя да получи информация от ВСС по повод сигнала на Ситнилски. Незабравка Стоева, председател на Комисията за конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС, потвърди за сезирането. И допълни, че включва сигнала на Ситнилски в дневния ред на заседанието на нейната комисия за понеделник. Другата комисия, на която е разпределен сигналът, е тази по информационни технологии с председател Румен Георгиев, но с него не успяхме да се свържем.

Уволнението на члена на ВСС от прокурорската квота Камен Ситнилски се вписа

сред драстично озадачаващите решения на този ВСС

заради очебийната липса на опора в закона, според юристите, които са коментирали пред "Дневник" този акт. Ситнилски беше освободен с 16 гласа при задължителните според Закона за съдебната власт за изборен член на съвета "повече от две трети" от 25-членния ВСС, което прави 17 гласа. Отгоре на всичко това стана след две гласувания, без обяснение защо трябваще да се проведе втори вот.

Тричленен състав на ВАС отмени уволнението. ВСС протестира и последната инстанция - Петчленен състав, отмени през декември решението на Тричленния състав и върна делото на първа инстанция с мотиви, които според юристи

увреждат непоправимо репутацията на Върховния административен съд.

Според Петчленния състав освобождаването на изборен член на ВСС има две фази - първата е дисциплинарно наказание "освобождаване" като магистрат (за което законът изисква обикновено мнозинство от 13 гласа), а едва втората фаза е освобождаване като член на ВСС (за което законът изисква квалифицирано мнозинство от 17 гласа). Тоест Ситнилски съвсем законно е бил освободен на първа фаза /като прокурор/. От решението на върховната инстанция излиза, че в момента Ситнилски хем е член на ВСС, тъй като не е осъществена втората фаза, хем не е /тъй като е уволнен като прокурор, а пък е бил избран във ВСС като такъв, какъвто вече не е/.

Заради очебийната за здравата логика абсурдност на мотивите юристи коментираха решението като "убийствено за имиджа на върховната съдебна инстанция", която осъществява контрола над актовете на властите в България". А медиите веднага отразиха съмненията

дали Петчленният състав е формиран при спазване на законовото изискване за случаен избор.

За председател на Петчленния състав е бил определен ръководителят на Втора колегия във ВАС съдия Боян Магдалинчев (председателствал и извънредния седемчленен състав, който миналата година обяви за законен лифтът на Платото в Банско), а останалите съдии в него са: Анна Димитрова (докладчик и един от двамата съдии, които еднолично бяха посочени от председателя на ВАС Георги Колев за ад хок съдии в съда в Страсбург), Андрей Икономов (дългогодишен председател на отделение в съда, известен с придобиването на крайморски терен за крайно нуждаещи се близки и с отмяната на природен парк "Странджа" през 2007 г.), Донка Чакърова и Емануил Митев (също в състава по делото за лифта в Банско).

Формирането на съставите във ВАС се решава въз основа на заповед на председателя на съда Георги Колев. Извън въпроса дали заповедта на председателя е перфектна или оспорима от гледна точка на гаранции за действително случайно разпределение на делата, проблемът се усложнява, тъй като

няма сигурност дали и заповедта се спазва, но ВСС не е проявявал интерес извън проблемите на LawChoic-а

въпреки сенките върху репутацията на ВАС, хвърляни спорадично от неясното формиране именно на съдебните състави.

Първо, във ВАС с програмата за случайно разпределение на делата се избира само докладчикът по делото. Там не действат постоянни петчленни състави, за да може да се прецени "кога какво се твори" по формирането на съставите.

Съмненията в конкретиня случай се засилват и от това, че нито един съдия от състава по делото на Ситнилски не е от Шесто отделение на ВАС, което разглежда дела по Закона за съдебната власт /ЗСВ/. А всички съдии от състава са от Пето отделение, което разглежда дела с друга тематика /по законите за защита на личните данни, за достъп до обществена информация, за защита от дискриминация/

Съдии от ВАС обаче коментираха за "Дневник", че според заповедта на председателя Колев задължението да се разглежда от Шесто отделение материята по ЗСВ се отнасяло само за първата инстанция - за тричленните състави, не и за петчленните. Само докладчикът в Петчленния състав се избира с компютърно разпределение, а след това - от която колегия той се случи, от отделенията на същата колегия се попълва съставът със съдии по критерия старшинство.

И при тази хипотеза обаче съмненията по делото Ситнилски остават: как например съдиите Чакърова и Митев са се озовали в Петчленния състав по делото Ситнилски, като отстъпват по критерия на други съдии?

 

www.dnevnik.bg

Предстоящи събития

 

 

Анкета