Центърът на НПО в Разград публикува доклади на ВСС

2014-06-16

Многократно Център на НПО в Разград е поставял въпроса за подобряване на прозрачността в работата и публикуване на всички приети документи от ВСС. Център на НПО в Разград специално обърна внимание на тази важна тема в Становище относно Отчет за дейността на Висшия съдебен съвет във връзка с работата в Гражданския съвет през 2013г. (06.03.2014г.). Текстът е публикуван на интернетстраниците на ВСС и на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда.

ВСС не внесе за обсъждане и не потърси партньорски консултации с Гражданския съвет при приемането на Доклади[1] на комисии на ВСС за извършените проверки за спазване на член 9 от ЗСВ за приложение на случайното разпределение на съдебни дела във ВКС, ВАС и СГС - непубликувани.

На същото заседание ВСС приема за сведение доклад на ВКС за извършени проверки на организацията на дейността на апелативните съдилища в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново за 2011-2012 г. и докладите на БИПИ и Център на НПО Разград за извършени по тяхна инициатива проверки - непубликувани.

Центърът на НПО в Разград споделя приетата от ВСС политика за повишаване на публичността и прозрачността в дейността, както и въвличане на гражданите в процеса на вземане на решения.

Документите са получени по реда на Закона за достъп до обществена информация (13.06.2014г.). Публикувани са в рубрика Добри практики.

 

[1] Протокол на ВСС №32 от 26.07.2013г., рубрика „Заседания на ВСС": http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm

Information

 

 

 

Inquiery