Започна представяне на доклада от гражданско наблюдение по проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза"

2013-07-08

Приключи гражданското наблюдение на съда в шест града в Южна България: Димитровград, Кърджали, Свиленград, Стара Загора, Хасково и Чирпан.
Изготвен е тримесечен аналитичен доклад от гражданското наблюдение, което продължи три месеца в осем съдилища на окръжно и районно ниво. Докладът ще бъдат представени през месец юли 2013г., на брифинги в съдебните палати, с участието на магистрати, общественици и журналисти.
Продължава информационната кампания за представяне на проекта и тенденциите в наблюдението в наблюдаваните градове. В процес е организиране на брифинги в сградите на съдилищата за представяне на резултатите от гражданското наблюдение.

Град                    Дата              Място            Начало
Стара Загора    10.07.2013г.   Окръжен съд     11.00ч.
Димитровград    10.07.2013г.   Районен съд     15.00ч.
Кърджали          11.07.2013г.   Районен съд     10.00ч.
Хасково            11.07.2013г.   Окръжен съд     15.00ч.

В доклада от мониторинга са формулирани основните резултати от тримесечно наблюдение на дейността на съдилищата. Въз основа на резултатите са представени изводи и препоръки - към представителите на правораздавателната система, към медиите и широката общественост.
Целта на доклада е да покаже как гражданите възприемат процесите в съдебната институция. Ние не поставяме оценка на окръжните и районни съдилища как водят съдебните дела или дали са справедливи решенията.
Проектът има за цел да подобри отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на национално ниво.

Ние наблюдаваме ключови области от съдебната дейност от значение за съдебната реформа на местно ниво в различни съдилища в Южна България на районно и окръжно ниво:

  1. Етично поведение и конфликт на интереси - Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Кодекс за етично поведение на българските магистрати;
  2. Отчетност, публичност и прозрачност - интернет-страници; визуализация; електронни услуги-електронно правосъдие; съдебни такси (договори, начин на плащане, комисиионни, посредници);
  3. Случайното разпределение на постъпилите съдебни дела и публикуване на съдебните актове на електронните страници на съдилищата;
  4. Правосъдие за деца - Закон за закрила на детето, Семеен кодекс, Закон за защита от домашно насилие, Указ за борба с дребното хулиганство, Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

В процеса на гражданския мониторинг, доброволци наблюдаваха общо 170 съдебни дела, проведени в 178 съдебни заседания. Местните координатори проследиха пряко 12 процедури по програмата за случайното разпределение на съдебни дела; изготвен е анализ на интернет-страниците на наблюдаваните съдилища и анализ на декларациите по ЗПУКИ на съдиите от наблюдаваните съдилища.
Ние наблюдаваме положителните промени в системата и ги отбелязваме винаги в докладите от гражданското наблюдение на съдебната власт, за да окуражим позитивните практики и насърчим магистратите към усъвършенстване.
На 19 февруари 2013г. организирахме Национална конференция в град София, на която представихме Междинен доклад за напредъка на 12 наблюдавани съдилища в Южна България. В средата на месец май 2013г. организирахме кръгла маса на тема „Актуални практики по приложение на случайния принцип при разпределението на съдебни дела", организирана в Националния институт на правосъдието, съвместно с Висшия съдебен съвет и Инспектората към ВСС.

„В центъра на обществените очаквания у нас е състоянието на съдебната система като способност и ефективност да осъществява същинската си функция за защита на основните права и свободи на гражданите и юридическите лица. Тази способност се преценява и от българското общество, и от партньорите ни от Европейския съюз", заяви при откриването на кръглата маса на 17 май 2013 г., министърът на правосъдието Драгомир Йорданов.
Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт е уникално гражданско обединение за подкрепа на съдебната реформа в България. В мрежата участват над 65 местни граждански организации с опит в демократичните реформи. Мрежата е създадена през 2007г. от Центъра на НПО в Разград, който е лидер в областта на гражданското наблюдение на съдебната система.

Целта на Националната мрежа е да развива и поддържа високи професионални стандарти в сферата на гражданското наблюдение на съда в България. Мрежата популяризира добрите практики за партньорство със съда и разпространява полезна информация: www.watch.ngo-rz.org.
Националната мрежа е член на Обществения съвет към Министъра на правосъдието и учредител на Граждански експертен съвет към Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията" към Висшия съдебен съвет.

За информация: Диляна Георгиева, координатор
Тел: 084/661694

Information

 

 

 

Inquiery