Натовареност по щат или действителна натовареност?

2014-10-10

Как ВСС чете Закона за съдебната власт и как стъкмява статистиката си

Ние попитахме ВСС: „Документ или правно основание, на базата на което ВСС използва два основни термина, с които измерва количествената натовареност на магистратите: Натовареност по щат и действителна натовареност." Публикуваме уникален по документ за функциониране на ВСС (утвърден с решение по Протокол 9/09.09.2014г.). Към датата на публикуване на документа (10.10.2014г.) той не е публикуван на интернет страницата на ВСС в противоречие с огласената политика за публичност и прозрачност в дейността на колективния съдебен орган. Информацията е получена по реда на Закона за достъп до обществена информация.

В момента ВСС използва два основни термина за натовареността: а) Натовареност по щат и б) действителна натовареност.

По отношение на натовареността липсва обективна методика за измерване, отчитаща не само количество, но и сложност на делата/преписките. От началото на своя мандат (м.10.2012г.), настоящият състав на ВСС е започнал да работи по този проблем, но окончателните резултати все още не са готови, а и се наблюдава съпротива и в самия Съвет.

Какво означават двата вида натовареност? Действителната натовареност ВСС използва когато показва колко много е работила съдебната система и са разгледани примерно 700 хил. дела за една година. Натовареност по щат ВСС използва, когато иска по-голям бюджет от Народното събрание и увеличава разходите си.

По отношение на съдебната статистика, нашите наблюдения показват, че тя се съставя от ВСС, като всеки административен ръководител изпраща периодично статистически форми за отчет.[1] Липсва информация как ВСС контролира 367 съдебни органи за достоверността на данните и тяхната точност.

 

Information

 

 

 

Inquiery