Тихомълком ВСС назначи сестрата на Каролина Неделчева за зам.-шеф на съд

2014-10-09

Сестрата на члена на Висшия съдебен съвет Каролина Неделчева бе назначена за заместник-председател на Окръжен съд-Търговище. 13 от членовете на съвета подкрепиха Татяна Неделчева Йорданова за поста, четирима бяха "против", а трима се въздържаха.

Направи впечатление, че членовете на съвета сториха всичко възможно, за да скрият, че става дума за назначението на сестра на техен колега.

Когато стигнаха до тази точка от дневния ред, Каролина Неделчева безмълвно напусна залата и така кворумът в залата падна под 20 души. Временно от стаята бе излязъл Румен Георгиев, а Георги Колев, Димитър Узунов и Камен Иванов не присъстваха на заседанието.

Дали от притеснение, че Татяна Неделчева няма да събере необходимия брой гласове - поне 13, представляващата ВСС Соня Найденова поиска да се извикат членовете на съвета, които са извън залата, а главният прокурор Сотир Цацаров предложи поименна проверка на кворума.

Докато течаха тези спорове, председателят на Комисията по предложения и атестиране Милка Итова отиде до Соня Найденова и ѝ прошушна, че става дума за сестрата на Каролина Неделчева и тя затова е напуснала залата. Найденова, обаче, я контрира, че ако някой си прави отвод, това трябва да се изпише. После даде пет минути почивка. След нея членовете на съвета подходиха "заобиколно" - преди да пристъпят към гласуването най-напред на освобождаването на сегашния заместник Десислава Сапунджиева, Соня Найденова обяви, че на заседанието не присъстват Камен Иванов, Георги Колев, Димитър Узунов и Каролина Неделчева. И дума не бе казана, че става дума за назначение на административна длъжност на сестрата на Неделчева.

Гаф се получи обаче и с освобождаването на Десислава Сапунджиева, на чието място трябва да бъде назначена Татяна Неделчева. При първото гласуване, едва 12 от членовете на съвета подкрепиха оставката ѝ от ръководната длъжност. Тогава в залата се чуха възгласи, че става дума за лична молба, а не са предложение на административния ръководител за освобождаването ѝ от длъжност. При повторното гласуване 18 от членовете на съвета подкрепиха молбата на Сапунджиева, а двама се въздържаха. А после с 13 гласа "за", назначиха Татяна Неделчева.

Законът не ограничава назначаването на роднини на членове на съвета за заместници на административните ръководители.

В чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗСВ се казва: "Изборен член на Висшия съдебен съвет не може да е съпруг, роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство - до трета степен включително или във фактическо съпружеско съжителство с друг член на Висшия съдебен съвет, с административен ръководител на орган на съдебната власт или с министъра на правосъдието".

А чл. 167 от ЗСВ дава дефиниция на понятието административен ръководител на орган на съдебната власт и там не попадат заместник-председателите.

В този смисъл, в случая няма закононарушение или опит за заобикаляне на закона. Но подмолният начин, по който ВСС назначи Татяна Неделчева, определено подсказва някаква гузност, като че ли самите членове на съвета не са съвсем сигурни в оценката си дали е морално член на ВСС да има роднина на административна длъжност.

 

www.legalworld.bg

Information

 

 

 

Inquiery