Председателят на Управителния съвет на Център на НПО в Разград Георги Милков участва в работна среща на експертите по връзки с обществеността в съдебната система

2014-05-16

В изпълнение на т. ІІ от Годишната програма на Комисия «Публична комуникация» за 2014 г., днес в сградата на ВСС се проведе, работна среща на експертите по връзки с обществеността от органите на съдебната власт с цел обмяна на опит и поддържане на осъществен модел на взаимодействие между пресцентровете в органите на съдебната власт.
Разискваните теми бяха свързани с предоставянето на информация за медиите и въвеждане на единен стандарт за това. Експертите обмениха опит как се провеждат информационни кампании в различните органи на съдебната власт и се обединиха около идеята за създаване на единна база данни с всички информационни материали, съществуващи в съдебната система. Обсъдено бе и координирането на дейността на пресцентровете по отразяване на изборите на административни ръководители в съдебната система.
В изпълнение на решение на комисия «Публична комуникация» по протокол № 16/15.04.2014 г. на срещата бе поканен и Георги Милков, председател на Управителния съвет на сдружение «Център на НПО в Разград», член на Гражданския съвет към ВСС. Обсъдено бе неговото предложение, направено в писмо до ВСС, «да се публикуват регулярно прессъобщения, свързани с делата с висок обществен интерес и други важни инициативи на съда». Във връзка с това бе разгледан въпросът за необходимостта от унифициране формата и съдържанието на публикациите в раздел «Пресцентър» на електронните страници на органите на съдебната власт, както и за възможността да бъдат реализирани партньорски проекти с неправителствените организации в сферата на медийната политика с цел повишаване на общественото доверие в съдебната власт.
Взетите решения и обменените добри практики ще бъдат взети предвид при изработването на Комуникационната стратегия на съдебната власт, залегнало в Годишната програма на ВСС за 2014 г.

Информацията е от страницата на ВСС, рубрика Пресцентър, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm

 

Information

 

 

 

Inquiery