Спор във ВСС дали да бъде закрит РС-Балчик

2014-05-06

КПА иска закриване, защото магистрати отказват преместване. Комисията по натовареността пък смята предложението за немотивирано и пораждащо напрежение в системата

Членовете на Висшия съдебен съвет и постоянните комисии на съвета не трябва да поставят немотивирани предложения за закриване на органи на съдебната власт, защото така се компрометира процесът на реформа на съдебната карта, а и създава изкуствено напрежение сред магистратите и съответните местни общности. Тази препоръка е отправила Комисията по натовареността към колегите си по повод предложение на Комисията по предложенията и атестирането да бъде закрит Районен съд-Балчик и районната прокуратура, стана ясно от протокола от заседанието на Комисията по натовареността от 29 април.

Предложението на КПА е било определено като необосновано и неоснователно и заради това е било отхвърлено.

Всичко е започнало с обявяването от КПА на процедури по чл. 194 от Закона за съдебната власт, според който в случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или при намаляване числеността на длъжностите в тях ВСС разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт по възможност в същия апелативен район и преназначава на тях без конкурс съдиите, прокурорите и следователите.

КПА е обявила процедури за преместване от няколко съдилища, сред които РС-Балчик, РС-Генерал Тошево, РС-Етрополе, РС-Костинброд. Нито един магистрат от тези съдилища, обаче, не е поискал да бъде преместен в друг, равен по степен орган, който е по-натоварен. А без тяхно съгласие преместване не е възможно.

На заседанието си на 4 март КПА е прекратила процедурите, но единствено за РС-Балчик препоръчва на ВСС да бъде закрит, а магистратите да бъдат преназначени в РС-Каварна.

"С оглед на липсата на желание за прехвърляне и липсата на възможност за оптимизиране на щатовете, Комисия по предложенията и атестирането реши да изпрати на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт, за анализиране на възможностите за закриване на Районен съд гр. Балчик и Районна прокуратура гр. Балчик с правоприемник съответно Районен съд гр. Каварна и Районна прокуратура гр. Каварна", изтъкват от КПА.

Комисията по предложения изтъква и мотивите си за това: брой дела за разглеждане 25.64 (в РС-Балчик) при средна за страната 36.82; брой свършени дела 19.36 (в РС-Балчик) при средна за страната 29.49. Натовареност по щат на Районна прокуратура-Балчик е 383 при средна за страната 436.16. И тъй като двата органа са с натовареност под средната за страната, КПА предлага закриването на съда и прокуратура в Балчик и преместването на магистратите в Каварна. Членовете на комисията добавят, че разстоянието между двата органа на съдебна власт не е голямо, значи пътуването на съдиите и прокурорите не е сериозна пречка за изпълнение на служебните им задължения.

Комисията по натовареността, обаче, е на друго мнение. Най-напред тя намира предложението на колегите си за необосновано и необснователно. Освен това смята, че закриването на съдебни органи "на парче" не е целесъобразно, а и неправилно.

Най-напред в момента не са налице пълните база данни, които могат да обосноват взимането на подобно решение.

"Всички въпроси във връзка с реформата на съдебната карта на районните съдилища трябва да се решат едновременно, комплексно и при наличие на анализ на възможно най-пълна информация и данни, които има отношение, както за честотата на съдебните дела (демографски тенденции, социално-икономически фактори, инфраструктура и т.н), така и за достъпа до правосъдие (пътна инфраструктура, разстояние между населените места, достъпност и качество на интернет услугите и т.н.)", аргументира се комисията на заседанието си на 29 април.

Заради това комисията отказва да разглежда поотделно конкретни предложения за закриване на един или друг съдебен орган. Въпросът за реформа на съдебната карта трябва да бъде предмет на цялостен анализ и решение по инстанционни нива - за районните, окръжните, апелативните, административните, в какъвто смисъл има и решение на ВСС от 17 април, изтъква още Комисията по натовареността.

Тя е направила и анализ и съпоставка на натовареността на РС-Балчик и РС-Каварна за последните три години. Оказва се, че разликата е минимална, на моменти дори в полза на Районен съд-Балчик.

През 2011 г. в РС-Каварна са постъпили 963 граждански дела, а в РС-Балчик - 1213 граждански дела.

През 2012 г. в РС-Каварна са постъпили 740 граждански дела, а в РС-Балчик - 1012.

През 2013 г. в РС-Каварна новите граждански дела са били 978, а в РС-Балчик - също 1012 дела.

"Сходни са данните и за процентното съотношение на производствата по чл. 410 и чл. 417 ГПК към общия броя на гражданските дела. За 2013 г. в РС-Каварна 35.21% от гражданските дела са били заповедни производства, а РС-Балчик този процент е бил 35.88 %. Делът на заповедните производства е под средния за страната (около 50%), което е индиция за по-високата натовареност на двете районни съдилища", изтъква още Комисията по натовареността.

По отношение на наказателните дела цифрите са в полза на РС-Балчик. През 2011 г. в РС-Каварна наказателните дела са били 358, а в РС-Балчик - 587л През 2012 г. в РС-Каварна са постъпили 449 наказателни дела, а в РС-Балчик - 583. А през миналата година в РС-Каварна новите наказателни дела са били 482, а в РС-Балчик - 649.

В рамките на наказателните дела процентът на частните наказателни дела не е висок. За 2013 г. в РС-Каварна ЧНД са били 98 от общо 482 наказателни дела, в РС-Балчик от 649 наказателни дела, 131 са били ЧНД.

Цифрите на общия брой дела, разгледани в двата съдебни органа, са сходни. В РС-Каварна през 2011 г. са били разгледан 1321 дела, срещу 1800 в РС-Балчик; през 2012 г. - 1189 броя дела в РС-Каварна, срещу 1595 броя в РС-Балчик; през 2013 г. - 1460 броя дела в РС-Каварна, срещу 1661 броя дела в РС-Балчик.

През 2011 г. и 2012 г. и в двата съдебни органа са работили по шестима съдии. През 2013 г. в РС-Каварна съдиите са останали четирима, защото две свободни места са били закрити. В РС-Балчик бройката се е запазила. Промяната в Каварна е довела до увеличаване на натовареността.

За последните три години натовареността в двата органа е била съответно: през 2011 г. в РС-Балчик 25 брой дела на месец на съдия, а в и РС-Каварна - 18.35; през 2012 г. съответно 22 дела на месец на съдия в РС-Балчик срещу 16.51 дела месечно на магистрат в РС-Каварна. През 2013 г. натовареността в Каварна се е увеличила заради закритите две места. Така на един съдия месечно са се падали 30 дела, а в РС-Балчик - 23 ела.
Според данните на НСИ, към 1 февруари 2011 г. населението на община Каварна и община Шабла е 20 427 души, а в община Балчик - 20 317 души. В територията на община Балчик влиза и курортен комплекс Албена, което води до сезонно увеличаване на населението, а оттам е и предпоставка за ръст на съдебните производства, изтъква още Комисията по натовареността.

Именно с тези мотиви комисията отхвърля предложението си на колегите за закриване на РС-Балчик.

Въпросът не е окончателно решен и подлежи на дискусия. Но тепърва ще стане ясно дали това ще стане в рамките на цялостна реформа на съдебната карта или ще надделее мнението за промяна "на парче".

 

Information

 

 

 

Inquiery