Наръчник за обучение на специалисти, които работят по случаи на домашно насилие

Домашното насилие включва физическо, психическо, емоционално и сексуално малтретиране и заплахи и се отнася до всички членове на семейството - партньори, деца, родители, прародители и други роднини. То може да бъде разбирано като злоупотреба със сила и упражняване на власт и контрол без да се зачитат правата, личността и достойнството на другия. Домашното насилие се осъществява най-често от един партньор върху друг в интимни отношения, обикновено от мъж върху жена,по-рядко от жена върху мъж, между двойки, от родители над деца или деца над родители, между децата, както и над прародители или други роднини. Домашното насилие има дълбоки последствия в живота на индивиди, семейства и общности.

Целта на Наръчника е да очертае актуалното състояние на работата по защита от домашно насилие в общ план и у нас; да се повиши информираността на заинтересованите страни в работата със Закона за защита от домашно насилие. Наръчникът представя основните трудности, проблеми и противоречия, които възникват в хода на изпълнение на предвидените законови мерки. Включените теми в Наръчника очертават основните подходи в социалната работа за подпомагане на жертвите и справяне с проблема за домашното насилие - въведение в теорията и методиката на консултирането и съветването. За специалистите от различните институции са описани модели, които могат да ползват за успешно справяне с проблема. В Наръчника са представени особености на подпомагащия процес на домашното насилие, като се предлага структурна рамка на интервю за идентифициране и представяне на случай.

В Наръчника е представена работата на Консултативния център по проблемите на домашно насилие в Разград, усилията за подпомагане на потърпевшите с консултативно-терапевтични средства и работа с извършители, с цел превенция и поправяне на тяхното поведение.

Официално изданието беше представено на пресконференция през месец октомври 2013г. в град Разград и по време на национална конференция през месец ноември 2013г. в град София. Наръчникът е разработен в рамките на проект „Партньорство и иновации за превенция на домашно насилие", който се реализира на територията на област Разград, за период от 10 месеца.

 

 

Наръчник за обучение на специалисти, които работят по случаи на домашно насилие

Information

 

 

 

Inquiery