Activities

Районен съд – Благоевград  в проекта  “Правосъдие близо до хората”  със  сътрудничеството на  “Център на НПО-Разград”

Районен съд – Благоевград в проекта “Правосъдие близо до хората” със сътрудничеството на “Център на НПО-Разград”

1. Отчетност, публичност и прозрачност. 2. Детско правосъдие в РС - Благоевград.

Eлектронни инструменти за е-правосъдие

Eлектронни инструменти за е-правосъдие

Практиката на страните-членки в ЕС и ЕК свързана с е-правосъдие е: въвеждането на информационни и комуникационни технологии в съдебните процедури, в административните услуги на съдилищата и...

Предложение за  единна система за оценка на натовареността на магистратите

Предложение за единна система за оценка на натовареността на магистратите

Целта на проекта е изготвянето на Предложението за приемането и въвеждането на Единна система за оценка на натовареността на магистратите и съдебните служители

Eдинен електронен портал за дистанционен достъп до съдебните дела

Eдинен електронен портал за дистанционен достъп до съдебните дела

Единният електронен портал е специално обособен и ситуиран в Интернет пространството сайт с поддържана информационна база от съдебните дела в реално време, с цел обезпечаване техническата...

Електронни услуги на Окръжен съд Пазарджик

Електронни услуги на Окръжен съд Пазарджик

Порталът за достъп до информация за движение на делата, обмен на електронни документи, извършване на удостоверителни изявления в електронна форма са стъпки към електронно правосъдие.

Автоматично разпределение на съдебните дела на принципа на случайния избор в Окръжен съд - Благоевград

Автоматично разпределение на съдебните дела на принципа на случайния избор в Окръжен съд - Благоевград

Автоматизираността на разпределението гарантира правилно администриране на делата и повишаване ефективността на работата, избягване на корупционни практики, както и постигане на балансирана...

Анализ на прилагането на принципа на случайния подбор при разпределение на съдебни дела

Анализ на прилагането на принципа на случайния подбор при разпределение на съдебни дела

Анализът по темата показва, че не е абсолютизиран принципът на случайния подбор при разпределението на съдебни дела чрез компютърни програми. Приложението на принципа в голяма част от съдилищата...

Тримесечен аналитичен доклад

Тримесечен аналитичен доклад

Наблюдението включва окръжните съдилища в Стара Загора и Хасково, както и на районните магистратури в градовете Стара Загора, Хасково, Димитровград, Кърджали, Свиленград и Чирпан. Наблюдението...

Pages:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »Previous | Next

Information

 

 

 

Inquiery