Наръчник за гражданско наблюдение на съда

За първи път в България се отпечатва документ с практическа насоченост за осъществяване на независимо гражданско наблюдение на съда. Наръчникът за гражданско наблюдение на съда е полезно четиво за всички неправителствени организации, които развиват капацитет в областта на гражданското наблюдение на съдебната система и подпомагат съдебната реформа на местно ниво. Документът запознава с процеса на гражданско наблюдение на съдебната система, начина на установяване на ефективно партньорство със съда, целите, методологията и инструментариума на Системата за гражданско наблюдение, техники за популяризиране резултатите от мониторинга.

През последните три години в съдебните зали на Окръжен съд и Районен съд в Разград редовно присъстват граждански наблюдатели – доброволци или служители на наблюдаващата организация, които са получили специално обучение за наказателния и гражданския процес, правилата за поведение в съдебната зала и целите на наблюдението. Те наблюдават съдебните заседания по дела, определени от Центъра на НПО и партньори като наблюдаваща институция.

Редовното присъствие на граждански наблюдатели напомня на всички работещи в съдебната система – съдии, адвокати и съдебни служители, че носят отговорност пред обществото и местната общност иска да знае какво се случва в съдебната зала.

Докладите на наблюдателите се анализират и коментират от експертите на Центъра на НПО в Разград, които предоставят обратна информация на съдиите, прокурорите, адвокатите, надзорниците и т.н. Информацията включва изводи, констатации и препоръки по основни ключови проблеми. В някои случаи доброволците преглеждат съдебните архиви и досиета, за да получат повече информация за конкретен случай или да проследят тенденции в работата на съдебната система.

Центърът на НПО в Разград оповестява резултатите от наблюдението върху конкретни дела в бюлетини и чрез медиите, за да информират обществеността и да подсилят въздействието от тези дела в обществото.

Центърът на НПО в Разград и партньори поставя акцент върху такъв род дела, за да подобри работата на съдебната система.

 

Наръчник за гражданско наблюдение на съда

Предстоящи събития

 

 

Анкета