Доклад "Иновативни подходи и добри практики по темата за домашното насилие"

Докладът е изработен по проект „За силата на закона и гласа на жертви те на домашното насилие”, инициатива на Сдружение „Център на НПО в Разград“. Проектът се реализира от месец февруари 2015 г. до месец декември 2015 г. в област Разград. Споделеният опит е резултат от десетгодишната работа на авторите в Консултативния център по проблемите на домашното насилие, като иновативна социална услуга в общността. Консултативният център е създаден от инициативата на гражданската организация за подпомагане на жертвите на домашно насилие в усилието да превъзмогнат извършения тормоз в домашна среда. В Доклада са използвани материали от професионалната експертиза и практиката с клиенти в дейност та на Центъра. Мисията на екипа се осъществява последователно и целенасочено на високо експертно равнище и с ясна визия за ролята на НПО в подобряване на социалните услуги в общността.

В доклада се посочват възможности и трудности при прилагане на Закона за защита от домашното насилие. Особено ценно е, че те са илюстрирани чрез лични истории на хора, подлагани на системен тормоз от близките си. Споделени са мнения на магистрати, полицейски служители, управници и експерти, работили по различни казуси със жертви и извършители на насилие. Проучват се специално ситуации, в които институционалната подкрепа е била възпрепятствана от пропуски в нормативната уредба, липса на координация между различните институции или незаинтересованост от страна  на отделни  фактори.

Специален фокус е направен върху обяснение на механизмите за помощ и подкрепа, които Консултативният център  използва в работата си, коментирани и чрез оценка та на потребителите на социалните услуги. Доказателство за успеха е работата на Центъра за усъвършенстване на практиката в приложение на ЗЗДН по отношение на неговото функциониране и на партньорството на институциите при приложението му. Критичният и конструктивен дух на анализа е особен но полезен и практически ориентиран.

Подробно са анализирани практиките на взаимодействие между неправителствената организация, ангажирана с проблемите на домашното насилие и институциите в Разград, от които зависи ефективната намеса и помощ на жертвите на домашно насилие. В доклада е описан иновативен под ход за организиране на мобилни приемни на Консултативния център към Центъра на НПО в Разград в отдалечените селища от градските центрове. Добрата практика цели да се осигури  достъп до услугата на жертви на тормоз, които не са в състояние да потърсят институционална подкрепа вън от селището, където живеят.

Натрупаният ценен емпиричен опит е основание за оценка на готовността на жертвите и наблюдателите да докладват и реализират работата за защита по случаи на домашно насилие. Изводите могат да послужат, като препоръки за усъвършенстване на нормативната база. Изводите са основание за реализиране на по-ефективна, ефикасна и навременна по мощ, от която се нуждаят жертвите на домашно насилие и биха могли да се използват от организации и институции, работещи по превенция и прилагане на ЗЗДН.

 

Доклад "Иновативни подходи и добри практики по темата за домашното насилие" - Свали от тук

Предстоящи събития

 

 

Анкета