Доклад за напредъка на съда в Южна България

Докладът за напредъка на съда в Южна България по проект “Правосъдие близо до хората: втора фаза” представя анализи, изводи и препоръки на наблюдаващия екип на Центъра на НПО в Разград. Докладът е в резултат на граждански мониторинг на съдебната система, проведен в периода януари 2012 – юни 2013 година.

Центърът на НПО в Разград представя финалния си доклад за гражданско наблюдение на съда в рамките на проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза". Мониторингът беше осъществен в периода от месец януари 2012 до месец юни 2013 година, с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".


Целта на Доклада за напредъка на съда в Южна България е да открои тенденциите в работата на съдилищата относно етично поведение, недопускане на конфликти на интереси; обективно и безпристрастно прилагане на случайния принцип при разпределението на постъпилите съдебни дела; повишаване степента на отчетност, публичност и прозрачност на съда и добри съдебни практики в приложение на закони спрямо малолетни и непълнолетни.


Докладът отчита по кои теми и подтеми е постигнат напредък, къде продължава да няма промяна и кои са причините да има отстъпление от постигнати, но изоставени в последствие практики.


Целта на гражданското наблюдение е да проследи напредъка на съда в ключови области, свързани с реформата на съдебната система в посока прозрачност и откритост към гражданите, както и прилагането на мерки, които да ограничат и предотвратят корупцията в храмовете на Темида. Предмет на проучването бяха и закони, прилагани в случаите, когато правосъдието е свързано с малолетни и непълнолетни лица, за да стане ясно как и доколко техните интереси са защитени по време на съдопроизводството.
Гражданските екипи извършиха проучване на практиките при прилагане Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Кодекса на етично поведение на българските магистрати.


Специален фокус на мониторинга бе прилагането на случайния прин¬цип при разпределението на съдебни дела1 и доколко практиките в съдебната администрация гарантират неговото пълно приложение. На проучване и анализ бяха подложени практиките за задължително публикуване на съдебните актове.


Продължи традицията гражданското наблюдение да проследява проме¬ните в работата на съда, за да стане по-достъпен за уязвими групи хора. За да се отчете напредъкът в тази област, бяха проучени условията, свързани с достъпността на архитектурната среда на съдебните палати, условията за работа и престой в съдебните зали. Специално внимание е обърнато на практиките, чрез които съдът извършва услуги, събира такси и информира гражданите за техните права. Извършен е анализ на интернет-страница на всеки наблюдаван съд по отношеине на достъпност и съдържание.


Изложените в Доклада тези и обобщения нямат претенцията да правят оценка на съдебната система като цяло, нито дори на съдилищата, в които е проведено наблюдението. Те трябва да се възприемат като моментна снимка на обществените виждания. Негативните практики, на които е отделено сериозно място в докладите на наблюдението, не бива да се схващат като самоцелна критика, която преследва тесни цели на проекта. Те са използвани от нас като инструмент за граждански натиск и имат за задача да подпомогнат съдебната система в усилията й за реформиране и укрепване на диалога с обществото. Положителните примери, отразени в доклада със същата добросъвестност, с която са отправени и критиките, могат да помогнат на правораздавателната система да се усъвършенства, като възприеме иновативния подход "учене чрез правене" и да приложи добрите практики, реализирани от български съдилища.

 

Доклад за напредъка на съда в Южна България - Свали от тук

The report on the progress of courts in Southern Bulgaria - Download here

Предстоящи събития

 

 

Анкета