Доклад за напредъка на съда в Северна България

Проектът „Правосъдие близо до хората” е осъществен от Националната мрежа за гражданско наблюдение на съда. Той се финансира от Фондация „Америка за България”. Неговата задача бе да проучи, анализира и проследи в развитие напредъка на съда в работата му по проблеми, свързани с достъпа на гражданите до правосъдие. Проучването бе осъществено в периода февруари 2010 г. – април 2011 г., като мониторингът обхвана 20 съдилища в 16 съдебни окръга на Северна България. Екипът за гражданско наблюдение включва 40 граждански наблюдатели, 20 анализаторски групи и 44 експерти. Ние проследихме 616 съдебни дела, в т. ч. 326 граждански и 290 наказателни. Теми на проучването бяха елементи от правораздавателния процес, които влияят пряко върху възможността на хората да се възползват от правосъдието.

"Доклад за напредъка на съда в Северна България" - юни 2011г.

Предстоящи събития

 

 

Анкета